I Eksjö Kommun 2015-2018 vill Moderaterna...

Bibehålla en god, trygg och värdig äldrevård och omsorg genom att…

 • höja grundbemanningen inom äldreomsorgen till minst 0,60 personal per brukare. Tillräckligt med personal hinner möta brukarnas behov och önskemål, vilket säkrar kvalitet och trivsel.
 • fortsätta att verka för valfrihet för våra äldre vad gäller t.ex. boende, hemtjänstutförare och kost.
 • under mandatperioden utreda möjligheten att tillskapa ett nytt trygghetsboende i kommunen.
 • jobba för att särskilda demensenheter med högre bemanning återinförs för större värdighet.
Arbeta för en god och långsiktigt hållbar miljö i kommunen genom att...
 • ha friskt och rent vatten i kommunen - Satsa på ett nytt reningsverk och nära samarbete med Emåförbundet.
 • underlätta för fordon med alternativa drivmedel - fler elbilar i kommunens verksamheter!
 • tillsammans med Länsstyrelsen och andra aktörer, jobba för att sanera miljöskadade markområden.
 • fortsätta arbetet med att minska energianvändningen i kommunens verksamheter.

Skapa en skola med fokus på kunskap, trygghet och lärande genom att…

 • erbjuda alla barnfamiljer plats inom barnomsorgen inom fyra månader - full behovstäckning!
 • se till att lärarna är tillräckligt många för att garantera att eleverna får den individuella hjälp och de utmaningar varje enskild elev har rätt till.
 • garantera lugn och ro i klassrummet. Vi vill se mindre elevgrupper i de tidiga åldrarna.
 • satsa på tidiga insatser för barn med speciella behov.
 • tillförsäkra en likvärdig skola i hela kommunen.

Ha ordning och reda i den kommunala ekonomin genom att...

 • alla satsningar ska finansieras krona för krona. Inga ofinansierade utgifter får finnas!
 • använda de resurser vi redan har på bästa sätt.
 • förstärka intäkterna genom att fler jobbar och betalar skatt - ej genom skattehöjningar!
 • göra långsiktigt hållbara investeringar, som säkrar kvaliteten och som minskar de kommunaladriftskostnaderna på längre sikt.

Ha en fortsatt satsning på kultur, fritid och turism genom att…

 • hitta nya vägar för att stötta engagemanget hos enskilda och föreningar, som leder till fantastiska arrangemang så som t.ex. Vaktparaden, Sommartorget i M-lund, Eksjö Tattoo och Stadsfesten
 • erbjuda meningsfull fritid för alla barn och ungdomar - satsa på ungdomsverksamheter!
 • se till att Kulturskolan kan fortsätta erbjuda kulturella upplevelser för barn och ungdomar
 • ytterligare profilera och marknadsföra Eksjö kommun som kultur- och evenemangskommunen

Skapa ett bra företagsklimat för fler jobb genom att…

 • arbeta fram en rak och tydlig dialog med företagen. Kommunens service ska vara enkel, smidig och transparent!
 • via Näringslivsenheten arbeta aktivt för att locka fler företag att etablera sig i kommunen.
 • utveckla bättre kommunikationer till vår omvärld i form av kollektivtrafik, transportvägar och bredband.
 • uppmuntra avknoppningar av kommunal verksamhet till nya entreprenader.
 • öka samarbetet mellan skola och näringsliv, för att underlätta för unga att få jobb i vår kommun.

Se till att Eksjö kommun blir attraktiv att bo i genom att…

 • vara en kommun, där vi med självklarhet ser människor som unika individer. Därför jobbar vi för jämlikhet, mänskliga rättigheter, integration, tillgänglighet och en tolerans för olikheter. Alla behövs!
 • arbeta aktivt för att Höglandssjukhuset finns kvar som en attraktiv arbetsplats med hög kvalitet och bredd på sjukvården.
 • 25-50 lägenheter/hus per år byggs och att det finns planerad mark för 300 tomter/hus/lägenheter.
 • utveckla fina och lättillgängliga rekreations- och aktivitetsområden för alla i hela kommunen.
 • jobba för en tryggare kommun genom nära samarbete med t.ex. Polisen, Brottsförebyggande Rådet, Brottsofferjouren och Kvinnojouren.

Eksjömoderaterns program
2014 -2018


-------------------------------------------------------Miljön


Barn/Skola/UtbildningIntegration


Kultur, fritid, turism